Algemene voorwaarden

Pale Fox Wines Ltd

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE EN ONZE APPS GEBRUIKT

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar erin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.palefoxprosecco.com (onze site) en al onze applicaties van tijd tot tijd (apps) , hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Gebruik van onze site en apps omvat toegang tot, browsen, downloaden of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site of apps gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site en apps. We raden u aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze site en apps te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site of apps niet gebruiken.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site en apps:

 • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u ons verstrekt. Door onze site of apps te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik (dat deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden en hieronder in detail wordt uiteengezet), waarin het toegestane gebruik en verboden gebruik van onze site en apps wordt uiteengezet. Wanneer u onze site of apps gebruikt, moet u zich houden aan dit beleid voor acceptabel gebruik.
 • Ons Cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op onze site.
 • De algemene voorwaarden waarop wij onze diensten en producten aan u leveren.

 INFORMATIE OVER ONS

www.palefoxprosecco.com is een site die wordt beheerd door Pale Fox Wines Ltd. We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 10016000 en hebben ons geregistreerde adres op: Unit 1A Hazlewood Tower, W10 5DT, Londen.

Wij zijn een naamloze vennootschap.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE SITE EN APPS

We kunnen onze site en apps van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op onze site of in onze apps op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze site en apps, of enige inhoud erop, vrij zullen zijn van fouten of weglatingen.

TOEGANG TOT ONZE SITE EN APPS

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze site en apps, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zullen zijn. Toegang tot onze site en apps is toegestaan ​​op tijdelijke basis. We kunnen onze site of apps zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site of apps om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze site en apps. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site en apps, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat ze deze naleven.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag dit niet bekendmaken aan derden.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen info@palefoxprosecco.com

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en apps, en op het materiaal dat erop of erin wordt gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en fragmenten downloaden van elke pagina ('s) van onze site of apps voor persoonlijk gebruik en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site of in onze apps is gepost.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteur van inhoud op onze site of in onze apps moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site of in onze apps voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site of apps afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site en apps te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van het materiaal retourneren of vernietigen. jij hebt gemaakt.

GEEN VERTROUWEN OP INFORMATIE

De inhoud op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt of onthoudt van enige actie op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site juist, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van of onmogelijkheid om onze site of apps te gebruiken; of
 • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site of in onze apps wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

 • verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte of gevolgschade of -schade.

 

Als u een consumentengebruiker bent, houd er dan rekening mee dat we onze site en apps alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in om onze site of apps niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site. of apps of voor het downloaden van enige inhoud erop of op een website die eraan is gelinkt.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of apps die op onze site of onze apps zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of apps. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

VIRUSSEN

We kunnen niet garanderen dat onze site of apps veilig of vrij zijn van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site en apps. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site of apps niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site of apps, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site of apps. U mag onze site of apps niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site en apps te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat.

U mag geen link naar onze site maken op een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link naar een ander deel van onze site dan de startpagina maken.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Als u gebruik wilt maken van inhoud op onze site of in onze apps anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met info@palefoxprosecco.com

AANVAARDBAAR GEBRUIK BELEID

Dit beleid voor acceptabel gebruik bevat de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze site en apps en is van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers van onze site en apps.

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze site en apps alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site en apps niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen te schaden.
 • Om materiaal te verzenden, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • Om bewust gegevens te verzenden, verzendt of uploadt u materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van welke computersoftware dan ook te beïnvloeden of hardware. 

Je gaat ook akkoord:

 • Geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Geen toegang zonder toestemming, interfereren met, beschadigen of verstoren:
 • Geen toegang zonder toestemming, interfereren met, beschadigen of verstoren:
 • elk deel van onze site of apps;
 • apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site of apps; of
 • apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door derden. 

OPSCHORTING EN BEËINDIGING

We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er door uw gebruik van onze site of apps een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik heeft plaatsgevonden. Als er een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we de maatregelen nemen die we passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze site of apps mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site en apps te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar onze site en apps is geüpload.
 • Een waarschuwing voor u afgeven.
 • Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs nodig achten.
 • We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten. 

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan worden beheerst door de Engelse wetgeving. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter in Noord-Ierland woont, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland instellen en als u in Schotland woont, kunt u ook een procedure in Schotland aanspannen.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door Engels recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIKSBELEID VAN DE WEBSITE

We kunnen deze voorwaarden voor het gebruik van de website op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze voorwaarden van het beleid voor websitegebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

NEEM CONTACT OP

Neem contact op met ons om ons te contacteren info@palefoxprosecco.com

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

 • Betaal in 3

Meer informatie en de gebruikersvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.